این سری سنسور برای اندازه گیری فشار های زیاد (گازها و مایعات) در شرایط سخت کاری در رنج های زیر طراحی و ساخته شده اند.