این سنســور ضمن اندازه گیری مقدار فشـــــــــ ار و نمایش، دارای یک خروجی آنالوگ و دو خروجی دیجیتال (ترانزیســـــــتوری Open Collector)نیز می باشد که تمامی این امکانات در ابعاد کوچک (30mm*30) طراحی شده است.