بازر قطعه الکترونیکی هست که انرژی الکترونیکی را به صدا تبدیل میکند.